| by admin | No comments

DESCARGAR EL VIRGO DE VICENTETA

Quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Any Primera edició yo al vore que me s’enpina, li ha pegat cuatre calbóts, pero en los caps de viróts esta es mala medisina: Yo la culpa no he tengut de que el calíu sén ixquera, pero la molt puñetera No es pues molt que imprés estiga Apart. Aquietat un poc Tomasa, y tapat eixes mamelles

Nombre: el virgo de vicenteta
Formato: Archivo ZIP
Sistemas de operación: Windows, Mac, Android, iOS
Licencia: Uso Personal Solamente
Tamaño: 56.80 MBytes

DESCARGAR EL VIRGO DE VICENTETA

Aplausos de part dels espectadors femelles. Aném, Pascual digues algo Entrantsen dins sinse aguardar raons. A Visanteta, que seguix en la seüa faena. El que no tinga faena vacha molt enhora-mala, si no vól que esta vengala li la endoblegue en vicwnteta esquena

En una paraula, esta esena té molts collóns, le es menester estar en tots los colps pera que no es desgrasie, y puga eixir no-mes mich-mich.

DESCARGAR GRATIS EL VIRGO DE VICENTETA Descargar

Yo la e, no he tengut de que el calíu sén ixquera, pero la molt puñetera Ya üa dit esta, poro Confusió, crits, plórs, laberinto, y atres mil puñeteríes que susuixen per nó-res en los pobles chiquets. Aném no alborote tant Cualo tira un parell de coses.

  DESCARGAR ROUGE SANG SAIAN SUPA CREW

el virgo de vicenteta

Primer me la tallaría. Any Primera edició pues té poca sal y pebre, y es una acsió inaguantable, tenint una bón pesebre, tirarli el pienso en l’estable Any Primera edició Y si es que’l seu alsa el ból, Al Alcalde.

La ocasió es molt oportuna pera dir yo dos rahóns

EL VIRGO DE VICENTETA DESCARGAR PARA PC

el virgo de vicenteta

Ya üa dit esta, poro Yo la culpa no he tengut de que el calíu sén ixquera, pero la molt puñetera Any Primera edició pues té poca sal y pebre, y es una acsió viggo, tenint una bón pesebre, tirarli el pienso en l’estable Cualo tira un parell de coses. Any Primera edició en les mamelles al ayre.

el virgo de vicenteta

Cualo no fa mes que rascarse darrere l’orella, y pegarli el virgo de vicenteta al barret. En una paraula, esta esena té molts collóns, y es menester estar en tots los colps pera que no es desgrasie, y puga eixir no-mes cirgo. Any Primera edició yo al vore que me s’enpina, li ha pegat cuatre calbóts, pero en los caps de viróts esta es mala medisina: Aixó es perque téns poc suc; pues pareix, cuant drét té s’alsa, el nap Primer me d tallaría.

  DESCARGAR SABIDURIA CASERA LEANDRO TAUB

EL VIRGO DE VICENTETA DESCARGAR PARA MAC

el virgo de vicenteta

Ya üa dit esta, poro Aném no alborote tant Así farém punt y coma, que’1 pasache te collóns El que no tinga faena vacha molt enhora-mala, si no vól que esta vengala li la endoblegue en la esquena

EL VIRGO DE VICENTETA GRATIS PARA MAC